loader image

Menadžment sistemi i sertifikati

U kompaniji Millennium Team je uspostavljen i sertifikovan
integrisani sistem menadžmenta (IMS) u okviru koga funkcionišu:

U kompaniji Millennium Team je uspostavljen i sertifikovan integrisani sistem menadžmenta (IMS) u okviru koga funkcionišu:

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:201
Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018
Sistem menadžmenta energijom (EnMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 50001:2018
Sistem menadžmenta protiv mita (ABMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 37001:2016
Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) u skladu sa zahtevima standarda – ISO 14001:2015
Sistem menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013
Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 22301:2019
Uputstvo o društvenoj odgovornosti (SRS) prema ISO 26000:2010

U kompaniji su uspostavljene:

Politika IMS
Politika društvene odgovornosti
Politika protiv mita

Uspostavljanjem integrisanog sistema menadžmenta, kao i njegovim održavanjem i unapređenjem, kompanija već dugi niz godina kontinuirano unapređuje kvalitet svih segmenata poslovanja i kvalitet usluga koje pruža.
Millennium Team sve poslovne aktivnosti obavlja sa nastojanjem da razume potrebe i ispuni zahteve i očekivanja korisnika i svih zainteresovanih strana, prepozna i smanji rizike, uz poštovanje zakonske regulative, zadovoljenje propisa i drugih zahteva, a u skladu sa standardima poslovanja i zahtevima tržišta.

HSE

S obzirom na delatnost Millennium Team-a, bezbednost i zdravlje na radu i zaštita šivotne sredine su segmenti koji u našoj kompaniji imaju najveći prioritet. Cilj koji želimo da postignemo – nula povreda na radu i profesionalnih oboljenja i stalna briga i smanjenje negativnog uticaja na radnu i životnu sredinu. Zaposlenima i ostalim licima (izvođačima, partnerima i posetiocima na lokacijama na kojima izvodimo radove) obezbeđujemo sve uslove za zdrav i siguran rad, edukacije i kontinuirane obuke, informisanje i najsavremeniju opremu.

Dvadesetogodišnje iskustvo, zadovoljni zaposleni i poslovni partneri svedoče da se trud i sredstva koja kompanija ulaže u edukacije, podizanje ekološke svesti i promovisanje opredeljenja ka zaštiti životne sredine, upravljanje otpadom, podizanje svesti o bezbednosti i zdravlju na radu, ličnu zaštitnu opremu, sredstva za rad  i opremanje radnih mesta, višestruko isplati.